Klauzula RODO

WAŻNA INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH:


Na podstawie art. 13 RODO (czyli: Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE) informujemy, że:

  1. Wszelkie dane osobowe są przetwarzane w celach związanych ściśle z organizacją Konferencji Fair Travel Event, w szczególności:

1) w celu identyfikacji uczestników, potwierdzenia ich uczestnictwa w wydarzeniu, komunikowaniu istotnych kwestii dotyczących Konferencji

2) w związku z rejestrowaniem i publikowaniem zdjęć oraz filmów promujących wydarzenie (z wykorzystanie wizerunku uczestników, za ich zgodą)

3) do celów badawczo – ewaluacyjnych, w związku z przeprowadzaniem ankiety wśród uczestników po evencie

4) do wypełnienia obowiązków prawnych, związanych z obrotem handlowym (rozliczanie faktur, archiwizacja dokumentów) 

5) w celach marketingowych, na podstawie udzielonej zgody uczestnika

  • Odbiorcą danych mogą być podmioty świadczące na rzecz Organizatora usługi informatyczne lub inne, ale jedynie w związku z realizacją Konferencji, w celach służących należytemu wykonania usług, na podstawie wyraźnego polecenia Organizatora i zgodnie z przepisami prawa. Odbiorcą danych jest też licencjodawca, który zbiera ankiety uczestników zawierające ich adres e-mail. 
  • Informujemy o prawie dostępu, poprawiania i uzupełniania podanych danych, przenoszenia danych, żądania ograniczenia przetwarzania oraz żądania usunięcia danych (jeżeli na Organizatorze nie ciąży obowiązek ich posiadania).
  • Jeżeli została udzielona zgoda na przetwarzanie danych, można ją w każdej chwili odwołać kontaktując się pisemnie, co nie będzie miało wpływu na legalność przetwarzania przed wycofaniem zgody.
  • Informujemy o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, jak również do wniesienia skargi do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Administratorem Danych Osobowych (ADO) jest Organizator wydarzenia: Soul Travel Renata Sabela, ul. Sowińskiego 42 63-400 Ostrów Wielkopolski NIP: 6222354457, REGON 251604717, identyfikująca się wpisem do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych Marszałka Województwa Wielkopolskiego pod nr 696.