Regulamin uczestnictwa w konferencji online „Fair Travel Event”

§ 1. POSTANOWIENIA WSTĘPNE

 1. Niniejszy dokument określa warunki uczestnictwa w konferencji pod nazwą Fair Travel Event organizowanej przez Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 70/11, 02-518 Warszawa, NIP 622-235-44-57.
 2. Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie, ul. Kazimierzowska 70/11, 02-518 Warszawa, NIP 622-235-44-57 jest biurem podróży i organizatorem turystyki w rozumieniu ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych (Dz. U. z 2020 r., t.j. poz. 2139 z późn. zm.).
 3. Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie posiada wpis w Rejestrze Organizatorów Turystyki i Pośredników Turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Wielkopolskiego (nr ewidencyjny 696).
 4. Przez użyte w niniejszym dokumencie określenia należy rozumieć:
 5. formularz zgłoszeniowy – formularz przygotowany przez Organizatora, zamieszczony w Serwisie Internetowym pod adresem https://fairtravel.pl, na podstawie którego osoby zainteresowane mogą zgłaszać Organizatorowi wolę udziału w Konferencji,
 6. Konferencja – konferencja online pod nazwą Fair Travel Event, organizowana przez Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie, która odbędzie się w dniu 11 marca 2021 r. o godz. 18.00.,
 7. Organizator – Soul Travel Renata Sabela z siedzibą w Warszawie,
 8. Regulamin – niniejszy dokument,
 9. rejestracja – zgłoszenie Organizatorowi chęci uczestnictwa w Konferencji poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego,
 10. Serwis Internetowy – prowadzony przez Organizatora portal internetowy pod adresem https://www.soultravel.pl/,
 11. Uczestnik – osoba fizyczna, która dokonała rejestracji w Konferencji.

§ 2. PRZEDMIOT KONFERENCJI

 1. Konferencja ma na celu przybliżenie jej Uczestnikom wybranych zagadnień związanych z podróżowaniem, w tym podróżowaniem w ramach imprez turystycznych organizowanych przez Organizatora.
 2. Konferencja będzie transmitowana za pośrednictwem sieci internet. Dostęp do transmisji będzie możliwy po wcześniejszym zalogowaniu się na stronie Organizatora.
 3. Szczegółowy program Konferencji dostępny jest w Serwisie Internetowym Organizatora pod adresem https://fairtravel.pl.
 4. Informacje zawarte w programie Konferencji oraz niniejszym Regulaminie nie stanowią oferty zawarcia Umowy, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 ze zm.).
 5. W ramach Konferencji odbędą się prelekcje (sesje wykładowe) z możliwością zadawania pytań przez Uczestników.
 6. Konferencja prowadzona będzie w języku polskim. Nie wyklucza to jednak wygłaszania prelekcji w innym języku niż język polski.
 7. Konferencja ma charakter otwarty.
 8. Udział w Konferencji jest bezpłatny.

§ 3. WARUNKI UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Warunkiem uczestnictwa w Konferencji jest dokonanie rejestracji za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego do dnia 11.03.2021.
 2. W celu dokonania rejestracji należy wypełnić i wysłać formularz zgłoszeniowy, podając następujące dane Uczestnika (dane obowiązkowe): imię, nazwisko oraz adres e-mail.
 3. Warunkiem skutecznej rejestracji jest akceptacja postanowień niniejszego Regulaminu.
 4. Wypełniając formularz zgłoszeniowy Klient potwierdza, że zapoznał się z dostarczonymi przez Organizatora warunkami uczestnictwa w Konferencji oraz niniejszym Regulaminem.
 5. 11 marca o godz. 17.50. do Uczestników zostaną rozesłane linki przekierowujące ich na stronę transmisji online z Konferencji.
 6. Uczestnik zobowiązany jest do udziału w Konferencji w sposób nieprowadzący do utrudniania lub zakłócania przeprowadzenia Konferencji oraz niepodejmowania jakichkolwiek działań, które są niezgodne z przepisami powszechnie obowiązującego prawa bądź dobrymi obyczajami.

§ 4. WYMAGANIA TECHNICZNE NIEZBĘDNE DO UCZESTNICTWA W KONFERENCJI

 1. Udział w Konferencji wymaga posiadania urządzenia z dostępem do sieci Internet z zainstalowaną przeglądarką internetową oraz konta poczty elektronicznej, za pomocą którego można odbierać i wysyłać wiadomości poczty elektronicznej.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie urządzenia, systemu operacyjnego lub przeglądarki Uczestnika w tym w szczególności wszelkich rozszerzeń, dodatków i programów zainstalowanych w systemie operacyjnym lub przeglądarce Uczestnika.

§ 5. POLITYKA COOKIES

 1. Organizator informuje, że w Serwisie Internetowym, w tym na stronie na której transmitowana będzie Konferencja stosuje pliki cookies.
 2. Pliki cookies są używane w celu gromadzenia danych statystycznych, emisji reklam oraz prawidłowego funkcjonowania niektórych elementów Serwisu Internetowego. Używanie cookies nie będzie prowadziło do identyfikacji tożsamości Uczestników Konferencji.
 3. Wyświetlenie Serwisu Internetowego jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na używanie cookies. W razie odmowy korzystania z cookies Uczestnik powinien w odpowiedni sposób zmienić ustawienia swojej przeglądarki internetowej.
 4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne utrudnienie w transmisji Konferencji wynikające z wyłączenia przez Uczestnika polików cookies.

§ 6. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ORGANIZATORA

 1. Organizator oświadcza, że treści przekazane przez niego w trakcie Konferencji będą miały charakter wyłącznie edukacyjny. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody powstałe u Uczestników lub osób trzecich, w związku lub na skutek wykorzystania przez Uczestników informacji, wiedzy lub umiejętności zdobytych w trakcie Konferencji.
 2. W przypadku, gdy Konferencja nie odbędzie się z jakichkolwiek przyczyn Organizator niezwłocznie poinformuje o tym fakcie Uczestnika.
 3. W przypadku, o którym mowa w ust. 2 Uczestnikowi nie przysługuje prawo do odszkodowania lub do zwrotu jakichkolwiek opłat związanych z uczestnictwem w Konferencji.
 4. Organizator nie ponosi względem Uczestnika odpowiedzialności z tytułu ewentualnych zmian w programie Konferencji, jakie mogą nastąpić po dokonaniu przez Uczestnika rejestracji w Konferencji jak również z tytułu niespełnienia oczekiwań Uczestnika względem treści transmitowanych w trakcie Konferencji.  

§ 7.  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.
 2. Każdemu przysługuje nieograniczone prawo do pozyskania, odtwarzania, kopiowania i innego utrwalania niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem możliwości komercyjnego jego wykorzystania w innych serwisach internetowych.
 3. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd miejscowo właściwy dla siedziby Organizatora.
 4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia w Serwisie Internetowym pod adresem https://fairtravel.pl.
 5. Organizator ma prawo zmiany postanowień Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie od dnia ich zamieszczenia w Serwisie Internetowym.